Bendras Šilutės laikraščio
"Šilokarčema" ir
Šilutės kraštotyros draugijos
projektas 

Projektą remia:


 

                                    Leidinys pamario krašto kultūrai

               2007 balandžio 24d. Nr. 8 (31)

 


Pradžia Kalbos kertelė Kultūros ženklai Kūryba Šilainė

Archyvas

Kontaktai

 

 

 
 

Teresė LORENČIENĖ

 
     
 

RUSNĖ

 
 

 

 
 

Kregždės suko pastogėj lizdus

Ir padangę lyg žirklėmis karpė,

Kai žvejo trobelėj menkoj

Į pasaulį atėjo mergaitė.


Ir džiaugėsi broliai šeši,

Ir mama atsiduso laiminga.

Tįsta medžių šešėliai ilgi

Ir ievos žiedlapiais sninga.


Pavadino ją Rusnele,

Kad gyvenimas laime rusentų,

Kad spindėtų vilties žvaigždele

Ir židinį jaukų kūrentų.


Broliai skardžiai klaipadais

Laumėčias nuo slenksčio gainiojo,

Tėvas tinklą sunėręs kryžmai

Apie dalią dalužę godojo


Ir augo mergaitė graži.

Ir širdį visiems pakerėjo,

Akių ežerais žalzganais

Meiliai į pasaulį žiūrėjo.


Tik marių melsvų platuma

Jos niekada neviliojo -

Baisi jai tamsi sietuva

Ir plaukioti baisiai bijojo.


Ir svajojo paaugus, graži

Iškeliauti į platų pasaulį,

Kur linai ir varpa brandi,

Kur marios neošia kas naktį.
 Bet buvo tai tik svaja,

Žemės buvo tik rūtų darželiui

Ir nuo tinklo mezgimo, deja,

Skaudžiai gėlė užgauti piršteliai.


Skirdo kojos nuo marių vandens,

Maudė širdį nuo ilgo laukimo

Ir prisėdus ant kranto akmens

Nemunėlyje kojas mirkino.


Jau buvo paaugus, grakšti

Ir piršliai tėvų slenkstį jau mynė...

Tik žvejai jie -jų duona karti,

O širdis vis svajonę dar pynė.


Ir kartą saulei nusileidus,

Kai žvaigždės žaidė Nemune,

Prisėdo šalia jos bernaitis

Keistai rainuota liemene.


Ir kalbino, lyg upė oštų

Švelniu balsu lyg iš gelmių:

- Sakyk, gražuole karalaite,

Ar lauktum mano tu piršlių?


Seniai tave nusižiūrėjau,

Kasnakt tave aš sapnavau,

Kas vakarą tave prie upės,

Ak, tavo kojas bučiavau.


Rusnelė baisiai išsigando

Taip netikėtai užklupta,

Nuo keisto jausmo skruostai raudo,

Širdis plazdėjo nuojauta saldžia.


Ir nė pati nebesuprato

Vėl pažadėjus susitikt

Ir taip skubėjo ji kasvakar

Savo likimo pasitikt.


O žodžių apžavų saldumas!

O rankų glostančių kaitra!

Tikėjo ji ir netikėjo,

Kad ne žvejienės jos dalia.


Ir kartą, kai jau rudenėjo,

Ir raudo klevas pamary,

Bernaitis taip jai prakalbėjo

Ir viltį uždegė širdy:


- Tau aukso gijų dovanosiu,

Per amžius tik tave godosiu,

Tik buki mano žaliaake.

O Rusnė jam į tai atsakė:


- Nereikia man tų aukso gijų,

Nereikia turtų, prabangos,

Tetrokštu žemės lopinėlio

Ir paprastos trobos ant jos.


Dar noriu eit per savo lauką

Ir švelniai liesti varpas žydinčių javų,

Dar noriu laukti grįžtančių galvijų

Ir lauko žydinčių linų.


O jau tada aš bučiau tavo

Ir svaigčiau laime nemigo nakty,

Nenoriu žvejo duonos valgyt -

Ji lyg ta ašara karti, sūri.


Keistai vaikinas pažiūrėjo

Ir tarė tyliai, išdidžiai:

- Turėsi žemės lopinėlį

Ir noks geltoni ten kviečiai.


Kai po žiemos purienom puošis

Visa žalia panemunė,

Tu savo žemėj skambiai juoksies

Ir būsim amžinai drauge.


Ir laukė Rusnė visų žiemą,

Kada įsuks kieman piršliai,

Šventai bernaičiu tuo tikėjo

Ir audė rankšluosčius lig išnaktų ilgai.


Kai jau pavasaris ir meleta klegėjo

Ir ledas pajudėjo Nemune,

Toks potvynis tada užėjo!

Net šimtamečiai tokio neminėjo,

Ne vienas - šimtas nemunų,

O vandenys keistai įšėlę

Nepalietė žmonių namų.


O jau dundėjimas - lyg žemė dreba!

O jau rūkai! Visiems baisu!

Ir klaipadais nuo baimės gynės,

Ir graibstė stintas samčiais sklidinais.


Kai jau dangus rūkus sugėrė

Ir atsivėrė toluma,

Stovėjo žmonės išgąsčiu nustėrę:

- Iš kur ta žemė upės vagoje?


Žaliavo medžiai šimtamečiai

Ir aukštas krantas matės iš toli,

O Nemunas aplink tekėjo

Nepaprastai sraunia srove.


Jaunimas bandė valtimis pasiekti

Tą nematytą žemę, bet, deja,

Stipriausi irklai neatlaikę

Šiaudeliais lūžo upės srovėje.


O kai atokaitoj prie upės

Purienos liejos per kraštus,

Rusnelės tėvas pasitiko

Širmais žirgais atjojusius piršlius.


Piršliai tie tėvą pakerėjo

Protingais žodžiais ir taure svaigia,

Dugninę valtį traukė iš pašiūrės

Ir išplaukė visi drauge.


Rusnelė glaudėsi prie lango,

Žinojo, greit reiks iškeliaut,

Kad tik tėvužiui ten patiktų,

Kad tik išleisti ją sutiktų.


O valandos bailaus laukimo

Ir baimė širdį surakino

Suprato Rusnė, kad piršliai...

Nežemiški širmi žirgai...


Jau saulė leidos į marias,

Kai grįžo tėvas ir piršliai:

- Turtinga žemė ir trąši,

Ten topoliai galingi ir aukšti,

Iš ąžuolo ręsta troba

Tvirtais rentimais suleista.


Ir pievos plačios, o žolė

Tiršta nelyg riebi varškė.

Ten augs kviečiai, linai derės,

Tik dirbti daug visiems reikės.


Ir sutarė, kai pilnatis,

Vasarvydžio naktis nušvis,

Rusnelę tėvas palydės,

Motulė laimės palinkės.


Rusnelė paukštele nuskriejo,

Prie Nemunėlio nuskubėjo

Pamiršusi keistus piršlius

Ir baime persunktus sapnus.


Ji džiaugės meilės svaiguliu šventu

Ir troško iškeliauti iš namų.


Margų žiedų vainikais

Trobelė išdabinta,

Rusnelė su namiškiais

Jaunikį pasitinka.


Žali jaunikio rūbai

Ir žaluma akių.

Rusnelė dabar žino -

Narūnas jis vardu.


Neįprastas jo vardas,

Ne toks jis kaip kiti,

Ir jam paklūsta vėjai

Ir vandenys pikti.


Rusnelė iškeliauja jau į naujus namus

Ten augs kviečiai ir saujomis

Ji raus savus linus.


Ir lauks prie savo vartų

Sočios gausios bandos,

Žydės margi jurginai

Prie nuosavos trobos.


Ir iškeliavo Rusnė

Motulės palydėta,

Ir priplaukė laimingai

Prie žemės neregėtos.


Ir vedėsi už rankos

Pro topolius žalius,

Į ausį jai šnibždėjo

Meiliausius žodelius.


Visas viltis sudėjus

Tikėjo ji šventai -

Gyvens ji su Narunu

Laimingai ir ilgai.


O žmonės apkalbėjo -

Pavydas jų širdy.

Tėvai labai liūdėjo

Kaimynų atstumti.


Raganiais pravardžiavo

Ir draskė jų tinklus,

Trobos duris smalavo

Ir padegė namus.


Gailiai raudojo močia

Nelaimės priblokšta,

Kai prie namų sustojo

Keistai žalia brika.


Iš kinkinio išlipo

Narūnas išdidus

Ir pakvietė šeimyną

Pas Rusnę į namus.


Kai saulė nusileido

Ir užgožė migla,

Į kelią pajudėjo

Visa gausi šeima.


* * *

Kai ryto saulė žaidė

Ant Nemuno bangų,

Tai pasigedo kaimas

Mergelių net šešių.


Ugniagėlėm žėrėjo

Sodybvietė tuščia,

Suprato, kur išėjo

Gausi žvejų šeima.


Tylėjo kaimo žmonės -

Ir gėda, ir baugu.

Tik motinos raudojo

Lig išnaktų ilgų.


Seniai žaliuoja topoliai

Prie Nemuno brastos

Ir atsirado kaimas

Ant žemės nuostabios.


Čia krykštavo po pievas

Vaikų būrys linksmai,

O ant stogų kaleno

Baltų gandrų pulkai.


Rusnelė užsimiršus

Narūno glėbyje...

Jau gęsta jos ugnelė

Lyg saulė vakare.


Ir širdimi išgirdo

Jo tariamus žodžius -

Tikrai ne vėjas liepoje

Sušnarino lapus:


- Kol nors viena mergaitė

Vadinsis Rusnele,

Tol Lietuva didžiuosis

Nepaprasta sala.
 

 
 

 

 
     Atgal...  

                                                                                                            "Šilainės sodas"  ©  2007 m.