Bendras Šilutės laikraščio
"Šilokarčema" ir
Šilutės kraštotyros draugijos
projektas 

Projektą remia:


 

                                    Leidinys pamario krašto kultūrai

               2007 rugpjūčio 28d. Nr. 16 (39)

 


Pradžia Kalbos kertelė Kultūros ženklai Kūryba Šilainė

Archyvas

Kontaktai

     
 

Lietuviškos mokyklos Šilutėje ištakos

 
 

Vydūno gimnazijos pradžia. Atsiminimai.

 
 


Vilius BAJORAS, buvęs Šilutės gimnazijos vedėjas

1929 metai. Klaipėdos kraštas. 1919 m. atskirtas nuo Vokietijos Versalio sutartimi, 1923 m. susijungia su Didžiąja Lietuva. Tačiau susipratusieji krašto lietuviai tais laikais sudarė mažumą, kuri beveik neturėjo įtakos. Administracijoje vien vokiečiai, kurie lemia ekonomikos, kultūros ir švietimo vystymąsi. Aukštesniosiose ir pagrindinėse mokyklose mokytojavo virš 400 mokytojų, kurių didesnioji dalis buvo lietuvių kilmės, deja, besimokydami vokiškose mokslo įstaigose, nutautėję.

Tik maža saujelė mokytojų drįso plaukti prieš srovę - viename, kitame kaime pradėjo po truputį mokyti lietuvių kalbos. Taigi, germanizavimas ir po prisijungimo prie Didžiosios Lietuvos tęsėsi.

Šilutėje, po Klaipėdos didžiausiame krašto mieste, turinčiame 5000 gyventojų, nebuvo nei vieno lietuvių mokytojo, todėl lietuviai norom nenorom buvo priversti leisti savo vaikus į vokiškas mokyklas - iš pradžių į liaudies mokyklą, o vėliau į Herderio, kuri buvo vidurinė mokykla, vėliau išaugusi į gimnaziją.

1929 metų pavasarį Šilutės apskrities melioracijos viršininko Alberto Jonušaičio dvi dukrelės turėjo pradėti lankyti pradžios mokyklą. Ši lietuvių šeima nepanoro leisti mergaičių, nemokančių vokiškai beveik nei žodžio, grynai į vokišką mokyklą. Jonušaičiai surado Šilutėje dar dvi šeimas, kurios irgi nutaria mokyti savo vaikus gimtąja kalba. Jie pasikviečia mokytoją, kilusią iš Didžiosios Lietuvos. Mokytoja buvo katalikė, todėl tėvų evangelikų negalėjo patenkinti. Tačiau svarbiausia, buvo padaryta pradžia: 1929 m. pavasarį Šilutėje įsteigta pirmoji lietuviška mokykla su keturiais mokiniais! O Klaipėdos krašto direktorija, nors ir nenoriai, turėjo šią kuklią mokslo įstaigą pripažinti. Po metų mokinių skaičius viršijo 20. Mokyklų draugijos Šilutės skyrius randa lėšų mokyklai išlaikyti ir nutaria kviesti mokytoją evangeliką. Taigi, nuo 1930 metų mokyklai vadovauja Tauragės mokytojų seminariją baigęs mokytojas Jonas Šneideraitis.

Po kelių metų kyla nauja problema - baigę pradinę mokyklą, vaikai nori mokytis vidurinėje. Tokia mokykla įsteigiama 1932 metais. Pirmuoju jos vedėju kviečiamas evangelikų mokytojas Adolfas Klemas, kilimo iš Didžiosios Lietuvos. Dėl mažo mokinių skaičiaus, iš pradžių vidurinė sujungiama su pradžios mokykla ir įkuriama Jonušaičio namuose. Vėliau krašto Mokytojų draugija įsigyja tik ką pastatytą vokiečių gimnazijos direktoriaus Zamelio vilą (už kurią jis neišstengia sumokėti) ir čia įrengia net penkias klases: dvi pradžios mokyklos ir tris vidurinės. Vietiniai lietuviai stengėsi surasti savo mokyklai vedėją iš Mažosios Lietuvos, nes klaipėdiškiai nepasitikėjo tarnautojais, kilusiais iš Didžiosios Lietuvos. 1934 m. pasitaiko proga pakeisti vidurinės mokyklos vadovybę. Mat Klaipėdos krašto gubernatorius įsteigia savo įstaigoje Mokyklų skyrių ir jam vadovauti pakviečia Šilutės mokyklos vedėją Adolfą Klemą. Miestelio žymesnieji lietuviai siūlo Direktorijai nauju mokyklos direktoriumi skirti Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijos mokytoją Vilių Bajorą. Direktorija sutinka. Tuo metu mokyklos reikalai tokie: veikia 3 vidurinės ir 2 pradžios mokyklos klasės, kurias lanko 123 mokiniai. Be vedėjo dar mokytojauja šie mokytojai: Rinkevičius, Abrutaitis, Staputis, Grytaitė, katalikų tikybos kapelionas Lechavičius. Abrutaitis ir Staputis kilę iš Klaipėdos krašto, baigę mokslus Didžiojoje Lietuvoje, Tauragės seminarijoje. Visi jauni ir dar nelabai prityrę, bet dirbę noriai ir atsidėję, todėl rezultatai patenkinami. Tiesa, sąlygos patogios, nes klasės mažos. Naujasis direktorius stengiasi padidinti mokinių skaičių. Jau kitais metais mokykla nebesutalpina visų mokinių. Nuomojamos kelios klasės privačiuose namuose. Mokytojams tenka bėgioti iš vienos vietos į kitą. Mokiniams, berniukams ir mergaitėms, kurie atvyksta iš kaimų ir negali po pamokų grįžti traukiniais, pašto autobusais, ar dviračiais, steigiami bendrabučiai. Neturtingų tėvų vaikams nereikia mokėti mokslapinigių, taip pat jie nemokamai aprūpinami mokslo priemonėmis.

Besivystančiai mokslo įstaigai reikėjo naujų erdvių patalpų. Direktorija ir mokyklos direktorius ieško lėšų. Kreipiamasi į Švietimo ministeriją, į Ministrą pirmininką ir pagaliau sulaukiama pagalbos. 1937 m. liepos mėnesį į Šilutę atvyksta Ministras pirmininkas Tūbelis su ekspertais. Apžiūrėjęs mažas kuklias mokyklos patalpas, jis įsitikina, kad nauji mokyklos rūmai būtinai reikalingi. Dar tais pačiais metais skiriamos lėšos ir mokyklos direktoriui pavedama sudaryti statybos komisiją. Ji tokios sudėties: V.Bajoras, mokyklos direktorius, komisijos pirmininkas, M.Redveikis, miesto burmistras, komisijos sekretorius, komisijos nariai: dr. Trukanas, Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijos direktorius, F.Auksutaitis, Šilutės apskrities mokyklų tarėjas, dr. Milevičius, Šilutės apskrities ligoninės vedėjas, J.Chmieliauskas, Šilutės pašto direktorius. Tinkamiausiu statybos projektu komisija pripažįsta patiektą inžinieriaus architekto Reismano iš Klaipėdos. Tais pačiais metais įvykusiose varžytinėse kaip geriausias priimamas Kauno Gurvičiaus ir Judelevičiaus statybos firmos pasiūlymas. Firma įsipareigojo pastatyti rūmus už 550 000 litų.

Krašto Mokyklų draugijai pavyko įsigyti šalia ligšiolinės mokyklos tinkamą statybai aikštelę , kurioje buvo galima įrengti ir stadioną. O mokytojai savo lėšomis dar įrengė teniso aikštelę. 1938 metų ankstų pavasarį statybos firma pradėjo statybos darbus, suteikusi uždarbio daugeliui vietinių darbininkų, amatininkų ir prekybininkų. Naujasis pastatas savo išvaizda ir įrengimais net pralenkė nesenai pastatytą vokiečių gimnaziją - Herderschule rūmus. Rugsėjo mėnesį statyba buvo baigiama, ir mokyklos direktorius galėjo supirkti inventorių. Tam reikalui Ministerija skyrė 60 000 litų. Jau 1938 metų rugsėjo mėnesį, po rudens atostogų, mokytojai ir mokiniai pradėjo dirbti naujose klasėse ir kabinetuose, aprūpintuose moderniomis mokslo priemonėmis. Naujojoje mokykloje buvo 10 klasių ir keli kabinetai, be to, didelė mokymo virtuvė, maudyklė ir didelė scena, kurioje netrukus reguliariai vaidino Klaipėdos miesto valstybinis teatras. Po mėnesio, įvykusiose oficialiose įkurtuvėse dalyvavo švietimo ministras Tonkūnas, Klaipėdos krašto mokytojų draugijos valdyba su profesoriumi dr. Gaigalaičiu priešakyje, daugelis visuomenės veikėjų ir svečių.

Mokykloje tuo metu veikė 2 parengiamosios ir 9 vidurinės mokyklos arba gimnazijos klasės, kuriose mokėsi 325 mokiniai. Didesnioji pusė (apie 52 procentus) moksleivių buvo kilę iš Klaipėdos krašto ir evangelikų tikėjimo. Tarp mokinių apie 15 buvo žydų tautybės, kuriuos vėliau hitlerininkai nužudė Žemaičių Naumiestyje. (Šiose žudynėse, pagal vokiečių laikraščių skelbimus, ypač pasižymėjo šilutiškiai, buvę Herderio mokyklos mokiniai, Bastijonas ir gydytojas Scheu. Abu vėliau Vokietijoje nuteisti).

Mokyklos tarybą sudarė direktorius Vilius Bajoras ir mokytojai Gaurys, Rinkevičius, Svetlauskas, Matusevičius, Rinkūnas, Klusis, Lampsaitis, Mikėnas, Kizelbachas, Janužys ir ponios Bajorienė, Svetlauskienė, Juodakienė, Gaurienė, Kutraitė ir Pėteraitytė, be to, kapelionas Lechavičius. Mokyklos patalpas prižiūrėjo du sargai - Jurgis Pocius ir Jonas Maskolius. Iš mokyklos kolegijos 6 buvo kilę nuo Klaipėdos krašto, 8 evangelikai, kiti - katalikų tikėjimo, kilę iš Didžiosios Lietuvos.

Dėstoma buvo pagal Vytauto Didžiojo mokyklos programą. Mokytojai nepasitenkino tik pamokomis, bet rūpinosi mokinių auklėjimu ir laisvalaikiu, kūrė įvairius ratelius, pavyzdžiui, literatūros, sporto, baleto ir kt. Mokinių gyvenimas buvo paįvairinimas paskaitomis, vakarėliais, iškylomis.

Deja, naujuose rūmuose tedirbome šešis mėnesius. Tuo metu nacizmas Vokietijoje pasiekė kulminaciją. Šilutės vokiečių ir vokietininkų nusistatymas prieš visa, kas lietuviška, darėsi vis ryškesnis. Naktį prieš įkurtuves reikėjo statyti net sargybą iš mokytojų ir mokinių, kad fanatiškieji Hitlerio jaunimo nariai nepasikėsintų. Vietiniai naciai pradėjo grasinti tiems Klaipėdos krašto gyventojams, kurie leido savo vaikus į lietuvišką mokyklą. Tokiomis sąlygomis mokykla dirbo iki 1939 metų kovo 21 d., kai radijas paskelbė "sutartį" tarp Vokietijos ir Lietuvos vyriausybių, pagal kurį Klaipėdos kraštas buvo prijungiamas prie Vokietijos. Dar vokiečių pareigūnams neužėmus Krašto administracijos, Šilutės lietuvių gimnazijoje pradėjo šeimininkauti hitlerjugendo jaunuoliai. Direktorius tą patį vakarą šaukė mokytojų tarybos posėdį ir formaliai užbaigė mokslo metus, perkėlė mokinius į aukštesnę klasę. Kitą rytą miestelio gatvėmis jau žygiavo Hitlerio kareiviai, barškėjo tankai, padange skrido lėktuvai. Gimnaziją okupavo rudmarškiniai, inventorių konfiskavo. Bet po kelių mėnesių buvo leista jį pasiimti. Pasirodė, kad žymi dalis inventoriaus jau buvo įvairių įstaigų pasisavina, išsinešiota. Pareikalauta ir mokyklos knygyno, kuris buvo priaugęs iki 2000 tomų. Deja, vokiečių kalba knygos buvo paimtos, o lietuviškos sudraskytos ir sudegintos. Dalį inventoriaus (už 23 000 litų) pavyko surankioti ir išvežti į Žemaičių Naumiestį.

1939 m. Šilutės vidurinei mokyklai buvo suteiktas gimnazijos vardas. Rūpintasi, kad ji būtų vadinama Vydūno gimnazija, tačiau oficialiai tai dar nebuvo skelbiama, nes tuo metu Vydūnas nacių buvo aršiai persekiojamas ir net ilgesniam laikui uždarytas į kalėjimą. Todėl nenorėta jam pakenkti.

Šiandien buvę Šilutės Vydūno gimnazijos mokytojai ir mokiniai išsiblaškę po visą pasaulį. Tačiau turbūt visi mielai prisimena joje išgyventas dienas ir norėtų grįžti į laisvą Tėvynę.

Tėvo prisiminimus tremtyje išsaugojo duktė Danutė Ribe-Nielsen.

Trumpai apie Vilių Bajorą

V.Bajoras gimė 1899 vasario 23 d. Balandžiuose, Ragainės apskrityje. 1919 metais besimokydamas Klaipėdos mokytojų seminarijoje, vadovavo Adomo Brako įsteigtos Aidos draugijos chorui. Vėliau mokytojavo Būdviečiuose (Ragainės apskritis), vėliau kitose Klaipėdos krašto mokyklose. 1921 metais vadovavo Jonušaičio ir kitų pastangomis Šilutėje įkurtam dainos chorui. Buvo Šilutės lietuvių mokyklos vadovas. Karo metu dėstė Vytauto Didžiojo universitete Kaune. Parašė du vadovėlius, išleido dainų ir žaidimų rinkinį. Po II Pasaulinio karo mokytojavo Mellėje. Mirė 1979 rugpjūčio 23 dieną. Ten ir palaidotas.                             Tik ką pastatytos Šilutės gimnazijos rūmai.


Šalia gimnazijos buvo ketinta statyti ir stadionas. Išlikusio projekto brėžiniai.

 

 
Atsiminimų autorius ir Šilutės gimnazijos direktorius Vilius Bajoras. 1965 metų nuotrauka.

 

 

 

 
     Atgal...  

                                                                                                            "Šilainės sodas"  ©  2007 m.